Home  |  Aktualności  |  e-Komunikacja  |  WWW  |  Bezpieczeństwo  |  Linux  |  Programy  |  GSM/UMTS  |  Rozrywka

Energia odnawialna

Oficjalne inwestycje w energię odnawialną

Jeszcze w tym roku Elektrociepłownia Elbląg, należąca do Grupy Kapitałowej ENERGA, rozpocznie prace przygotowawcze do budowy bloku na biomasę. Inwestycja, szacowana na ponad 100 mln zł,  będzie największą w historii elbląskiej elektrociepłowni i jedną z największych w Polsce. Realizacja tej inwestycji wychodzi naprzeciw ustawodawstwu Polski i Unii Europejskiej. Ekologiczne sposoby wytwarzania energii to współczesny wymóg.

Po 2020 roku 20% energii sprzedanej musi pochodzić ze źródeł odnawialnych, podczas gdy teraz -  5,1 %.


 - Rozbudowa Elektrociepłowni o blok energetyczny opalany biomasą, zapewni Spółce przychody ze sprzedaży, tzw. „zielonej" energii elektrycznej i związanych z tym praw majątkowych, a ponadto ograniczy wpływ pogody na wyniki finansowe przedsiębiorstwa i pozwoli na dywersyfikację źródeł przychodów - mówi Robert Szaj, prezes Elektrociepłowni Elbląg.

Uruchomienie bloku na biomasę wpłynie także na dynamikę rozwoju regionu poprzez stworzenie nowych miejsc pracy przy produkcji biomasy suchej oraz logistyce dostaw, a także na rozwój sektora rolnego, w szczególności upraw roślin energetycznych w  rejonie Elbląga.

Przedsięwzięcie polegać ma na wdrożeniu technologii spalania biomasy poprzez rozbudowę elektrociepłowni o dwa identyczne kotły parowe, opalane biomasą, o wydajności 2 x 40 Mg/h oraz o turbinę parową z generatorem mocy ok. 20 MWe.

Rozpoczęcie inwestycji budowy bloku na biomasę planowane jest na II połowę 2008 roku, natomiast oddanie bloku do eksploatacji pod koniec 2010 roku. Środki przeznaczone na ten cel pochodzić mają m.in. z Unii Europejskiej. Przyjęte rozwiązania techniczne, związane z budową bloku na biomasę, nie naruszą w żadnym stopniu istniejącego układu Elektrociepłowni, jej zdolności produkcyjnych i sprawności oraz bezpieczeństwa dostaw ciepła dla miasta Elbląga.

Realizując zamierzenia związane z rozpoczęciem inwestycji budowy bloku na biomasę w EC, szczególnym zainteresowaniem Spółki wydaje się w tej chwili współdziałanie z innymi jednostki w ramach Zielonej Alternatywy dla Makroregionu Polski Północnej - Bałtyckiego Klastra Ekoenergetycznego (BKEE). Bałtycki Klaster Ekoenergetyczny jest wspólną inicjatywą Instytutu Maszyn Przepływowych PAN, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Politechniki Gdańskiej i Politechniki Koszalińskiej, ENERGI SA oraz Marszałków i samorządów Województwa Pomorskiego i Warmińsko-Mazurskiego a także podmiotów gospodarczych i stowarzyszeń mających siedzibę w tych województwach. Funkcję zastępcy Prezesa Zarządu utworzonego konsorcjum pełni Robert Szaj - Prezes Zarządu EC. Głównym celem BKEE jest wdrożenie idei szeroko rozumianej kogeneracji rozproszonej, tj. jednoczesnego wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej w małej i średniej skali w oparciu o odnawialne źródła energii, zwłaszcza biomasę, a także energię wodną, słoneczną i wiatrową. Działania w ramach BKEE mają na celu: m.in. zmniejszenie udziału paliw kopalnych jako źródeł energii pierwotnej, przy znaczącym wzroście wykorzystania biopaliw oraz innych źródeł energii odnawialnej, stymulowanie nowych technologii w obszarze zielonej energii i kształcenie specjalistów oraz rozwój świadomości ekologicznej oraz aktywizacja zawodowa ludności z terenów wiejskich.

Elektrociepłownia Elbląg nowym graczem na rynku energii odnawialnej


Elektrociepłownia Elbląg ma szanse stać się znaczącym producentem energii ze źródeł odnawialnych. Pozycję tę osiągnie nie tylko dzięki uruchomieniu bloku na biomasę, ale także dzięki przejęciu od 1 lipca od ENERGI-OPERATORA  czterech elektrowni wodnych: w Pierzchałach, Pieniężnie, Rakowcu i Braniewie o łącznej mocy zainstalowanej 4,1 MW , osiągalnej 3,8 MW, co stworzy nowe możliwości wytwórcze oraz pozwoli na zdobycie dodatkowych "zielonych świadectw pochodzenia".

ENERGA liderem w produkcji energii zielonej


Grupa Kapitałowa ENERGA odgrywa wiodącą rolę na krajowym rynku sprzedaży praw majątkowych do świadectw pochodzenia ze źródeł odnawialnych (wcześniej rynek sprzedaży energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych).

Ma również znaczący udział w produkcji energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródłach energii w Polsce i jest największym producentem energii wodnej. Podstawą tej produkcji jest 45 elektrowni wodnych oraz jedna szczytowo-pompowa w Żydowie  zlokalizowanych na obszarze działania oddziałów ENERGI, skupionychw spółkach:

- Elektrownie Wodne Słupsk  ENWOD
- Zespół Elektrowni Wodnych „Łyna"
- ENERGA Zakład Elektrowni Wodnych w Straszynie
- Koszalińskie Elektrownie Wodne
- Elektrociepłownia Elbląg .

Ich łączna moc zainstalowana wynosi 355,2 MW.

Oddziały

Koszalin

Olsztyn

Toruń

Gdańsk

Elbląg

Słupsk

Liczba elektrowni

4

5

2

12

4

18

Moc zainstalowana (MW)

5,6

4,4

160,2

14,4

4,1

166,4

ENERGA współpracuje też z lokalnymi wytwórcami energii odnawialnej, od których zgodnie z wymogami obowiązującego prawa, odkupuje energię elektryczną. Dzięki temu do sieci dystrybucyjnej koncernu przyłączone są liczne małe źródła odnawialne: wodne, wiatrowe oraz pozyskujące energię z biogazu lub z biomasy.


W ubiegłym roku ilość energii elektrycznej pochodząca ze źródeł własnych wyniosła 755 028 MWh (z czego najwięcej bo 668 tys. MWh pochodzi z Elektrowni Wodnej we Włocławku), co daje Grupie Kapitałowej ENERGA blisko 30-procentowy udział w krajowym rynku. Ok. 50 MWh pochodziło z elektrowni wiatrowych, na biomasę i biogaz. 

W 2007 r. ENERGA ma obowiązek zakupić ponad 850 tys. MWh, co stanowi 5,1 proc. udziału energii ze źródeł odnawialnych w całkowitej rocznej sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom, dokonującym zakupu energii na własne potrzeby. Dzięki własnym źródłom energii odnawialnej oraz współpracy z dostawcami zewnętrznymi w 2007 r. ENERGA nie będzie miała problemu z wypełnieniem tego obowiązku, co ilustruje poniższa grafika.

Obowiązek uzyskania i umorzenia świadectw pochodzenia w latach 2007-2014 r.

Prognozy OZE

Obserwowany od kilku lat rozwój małych elektrowni wodnych oraz biogazowych nie wpływa w sposób istotny na bilans energii z OZE ze względu na małą moc źródeł tego typu. Nie jest obecnie również prowadzona budowa żadnej dużej elektrowni wodnej. Szansy na istotny wzrost produkcji energii odnawialnej upatrywać należy zatem głównie w rozwoju elektrowni wiatrowych oraz szerokim stosowaniu tzw. współspalania.

Energetyka wiatrowa w Polsce przeżywa okres rozkwitu dopiero od końca roku 2005, kiedy weszły w życie nowe przepisy decydujące o opłacalności budowy tego typu źródeł energii. Atrakcyjne warunki meteorologiczne w Polsce północnej (średnioroczne prędkości wiatrów na wysokości powyżej 50 m wynoszą od 5.5 do 7,0 m/s) powodują, iż większość inwestycji planowana jest w pasie nadmorskim, głównie w obszarze sieci spółki ENERGA-OPERATOR. Według ostatnich danych na obszarze działania  spółki łączna moc pracujących farm wiatrowych wynosiła 93 MW i  636 MW w trakcie budowy,  kolejne 422 MW posiada ważne warunki przyłączenia, a 1830 MW ma określony zakres ekspertyz i analiz. Obecnie na Pomorzu kilkanaście tysięcy hektarów przeznaczonych jest pod instalacje turbin wiatrowych. Zamierzenia inwestycyjne należy szacować  na poziomie 4-5 tys. MW.

---