Home  |  Aktualności  |  e-Komunikacja  |  WWW  |  Bezpieczeństwo  |  Linux  |  Programy  |  GSM/UMTS  |  Rozrywka

Grupa Kapitałowa ENERGIA

Powstała Energia... Energetyka w liczbach.


Zgodnie z realizacją rządowego "Programu dla elektroenergetyki" oraz realizacją procesu wydzielania niezależnego Operatora Systemu Dystrybucyjnego w Koncernie Energetycznym ENERGA zakończył się najważniejszy etap restrukturyzacji spółki - ukonstytuowała się Grupa Kapitałowa ENERGA.

Funkcję podmiotu zarządzającego Grupą pełni spółka zarządzająca ENERGA SA.

Minister Skarbu Państwa podwyższył kapitał zarejestrowanej w styczniu tego roku spółki, wnosząc do niej 85 procent swoich akcji Koncernu Energetycznego ENERGA oraz Zespołu Elektrowni Ostrołęka. Tym samym zakończył się główny etap procesu konsolidacji. Kapitał zakładowy spółki ENERGA SA został podwyższony do kwoty 4.846.111.133 zł.Na czele skonsolidowanej spółki stanęła dotychczasowa prezes KE ENERGA Barbara Klimiuk oraz Roman Pionkowski, dotąd pełnomocnik Zarządu ds. restrukturyzacji i przekształceń własnościowych.

Jednocześnie Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdziło 6 czerwca 2007 przedstawiony przez Zarząd spółki i zaakceptowany przez jej Radę Nadzorczą model wydzielenia OSD. Rolę tę w Grupie Kapitałowej ENERGA pełnić będzie od 1 lipca Koncern Energetyczny ENERGA.

Decyzją Rady Nadzorczej (uchwała nr 280/V/2007) z dnia 1 czerwca 2007 r. powołany został nowy zarząd spółki VI kadencji. Prezesem został Adam Jaśkowski, dotychczasowy wiceprezes koncernu. Do zarządu zostali powołani także: Piotr Ogiński, Jacek Małecki, Lucjan Nowakowski i Ryszard Marek Gawęcki.

W skład Grupy Kapitałowej ENERGA  wchodzi także spółka ENERGA-OBRÓT, która po 1 lipca pełnić będzie funkcję związaną z obrotem energią elektryczną. Spółka została utworzona poprzez wniesienie aportem zorganizowanej części przedsiębiorstwa (KE ENERGA) związanej z działalnością obrotu. ENERGA-OBRÓT jest spółką zależną od Operatora Sytemu Dystrybucyjnego, czyli Koncernu Energetycznego ENERGA. Prezesem spółki ENERGA-OBRÓT został Jacek Śmiech, dotychczasowy wiceprezes koncernu ENERGA.

 

Energia w liczbach


Informacja w sprawie średniej ceny sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła oraz na rynku konkurencyjnym w 2006 r.

Działając na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 18 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 21, poz.124), informuję, iż w 2006 r.

- średnia cena sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła wyniosła 139,61 zł/MWh,
- średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym osiągnęła poziom 119,70 zł/MWh.

7 333 716 GJ

Zużycie paliw podstawowych w elektroenergetyce zawodowej - dane za styczeń - lipiec 2006r - biomasa

174 GWh

Krajowy bilans energii elektrycznej - dane za okres od początku roku do końca miesiąca sprawozdawczego - lipiec 2006 - zużycie krajowe w tym: potrzeby energetyczne elektrowni niezależnych

8064 GWh

Produkcja energii elektrycznej przez elektrownie przemysłowe w 2004 roku

1,51 zł/1 m3

Ceny taryfowe gazów systemowych (z podatkiem VAT, jeżeli jest on refundowany) dla gospodarstw domowych
Więcej na temat w miesięczniku "Europejski Biuletyn Cenowy Nośników Energii"

4229 tys.ton

Zużycie krajowe benzyn silnikowych w 2004 roku

32 628,2 MW

Stan mocy elektrycznej zainstalowanej sierpień 2005 rok Elektrownie zawodowe
Więcej na temat w miesięczniku "Informacja statystyczna o energii elektrycznej"

47,9 tys. ton

Sprzedaż gazu ciekłego - Rafinerie - VI 2006
Więcej na temat w miesięczniku "Informacja Statystyczna o Rynku Paliw Ciekłych"

76833 mln m3

Import gazu ziemnego przez kraje Unii Europejskiej w drugim kwartale 2004 roku
Więcej na temat w publikacji "Światowa Statystyka Energii"

16

Liczba bloków kondensacyjnych o mocy 360 MW w Polsce
Więcej na temat w publikacji "Katalog Parametrów Niezawodnościowych Bloków Energetycznych w latach 2001-2003"

312862 MWh

Produkcja energii elektrycznej w odnawialnych źródłach w styczniu 2005 roku
Więcej na ten temat w publikacji: "Informacja statystyczna o energii elektrycznej"

1 630 GWh

Bilans energii elektrycznej w Polsce w II kwartale 2005 roku (elektrownie przemysłowe)
Więcej na temat w kwartalniku "Sytuacja w Elektroenergetyce"

8

Liczba bloków ciepłowniczych w Polsce
Więcej na temat w publikacji "Katalog Parametrów Niezawodnościowych Bloków Energetycznych w latach 2001-2003"

29,36 USD/t

Cena węgla energetycznego eksportowanego przez Australię w I kw. 2004 r. (cena FOB średnia ważona)
Więcej na temat w publikacji "Międzynarodowy Biuletyn Węglowy"

4061 tys.ton

Produkcja benzyn silnikowych w 2004 roku

797 569 tys. zł

Zysk/ strata na sprzedaży energii elektrycznej - elektrociepłownie zawodowe - zysk/ strata na sprzedaży
Więcej na temat w kwartalniku "Sytuacja w Elektroenergetyce"

23,46 zł / GJ

Cena gazu ziemnego wysokometanowego dla przemysłu w IV kwartale 2005 roku (bez podatku VAT)
Więcej na temat w publikacji "Europejski Biuletyn Cenowy Nośników Energii"

336,78 zł/1MWh

Ceny energii elektrycznej w złotych i w Euro za 1 MWh (bez podatku VAT) - Gospodarstwa domowe i rolne

146060 GWh

Produkcja energii elektrycznej przez elektrownie zawodowe w 2004 roku

6 431 tys.ton

Zużycie krajowe olejów napędowych w 2004 roku

20 936 tys. ton

Zużycie paliw podstawowych w elektroenergetyce zawodowej - dane za styczeń - lipiec 2006r - węgiel kamienny na energie elektryczną

6431 tys.ton

Zużycie krajowe olejów napędowych w 2004 roku

324,1 tys. ton

Produkcja benzyn silnikowych bezołowiowych w styczniu 2006 r.
Więcej na temat w publikacji "Informacja statystyczna o rynku paliw ciekłych"

94,24 UDS/MWh

Ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych w Polsce z podatkami (akcyza i VAT) w II kwartale 2005 roku

228.9 zł/MWh

Cena zakupu energii elektrycznej przez odbiorców w układzie PKD - włókiennictwo I kwartał 2006r.

421,3 tys. ton

Produkcja oleju napędowego w styczniu 2006

9 216 MW

Stan mocy elektrycznej na koniec I kwartału 2006 r. - elektrownie cieplne zawodowe na węglu brunatnym moc zainstalowana

38,5 tys. ton

Import paliw ciekłych (lekki olej opałowy) w I kwartale 2005 roku narastająco

71 580,55 mln zł

Sektor paliwowo- energetyczny przychody z działalnośći II kwartał 2005 roku

6 080 GWh

Wielkości techniczno-ekonomiczne elektrowni cieplnych - dane za miesiąc sprawozdawczych 2006 - elektrownie na węglu brunatnym - produkcja energii elektrycznej 4 233 GWh - elektrownie na węglu kamiennym - produkcja energii elektrycznej

30 684,7 MW

Moc zainstalowana w elektrowniach cieplnych zawodowych w Polsce na koniec I kwartału 2004 roku
Więcej na ten temat w publikacji: "Sytuacja w Elektroenergetyce"

2 523,8 MW

Stan mocy elektrycznej zainstalowanej na koniec miesiąca sprawozdawczego lipiec 2006 - elektrownie przemysłowe
Więcej na temat w miesięczniku "Informacja Statystyczna o Energii elektrycznej"

--- 

Ciepło, mądre budowanie, energia, kolektory słoneczne w naszym serwisie - ekoEnergia