Home  |  Aktualności  |  e-Komunikacja  |  WWW  |  Bezpieczeństwo  |  Linux  |  Programy  |  GSM/UMTS  |  Rozrywka

Reklama online rośnie

Rynek polskiej reklamy online

Wartość polskiego rynku reklamy online osiągnęła w I półroczu 2009 roku 658 milionów złotych - wynika z badania firm PricewaterhouseCoopers (PwC) oraz IAB Polska. Oznacza to 12-procentowy wzrost w porównaniu do pierwszej połowy roku 2008, wykazywany w badaniu przeprowadzonym na 27 podmiotach porównywanych rok do roku. Suma przychodów największych 10 graczy z polskiego rynku również wykazuje dwucyfrowy wzrost, co potwierdza dobrą kondycję rynku.

W tegorocznej fali badania IAB AdEx wzięła udział rekordowa liczba 31 podmiotów. Po uwzględnieniu dodatkowych uczestników badania wzrost wydatków na reklamę w sieci sytuuje się na poziomie 14%, porównując pierwsze półrocze 2008 i 2009 r. Autorzy badania wskazują na duży potencjał rynku reklamy internetowej wynikający zarówno z rosnących przychodów graczy obecnych na rynku od lat, jak i sukcesów nowych podmiotów, których projekty wdrożone 2-3 lata temu teraz przynoszą wymierne efekty.

Marcin Kałkucki, starszy menedżer w zespole ds. sektora telekomunikacji, mediów i technologii firmy PricewaterhouseCoopers:

„Kryzys gospodarczy, który doprowadził do spadków w skali całego polskiego rynku reklamy - szczególnie w tradycyjnych kanałach takich jak telewizja, czy prasa - w najmniejszym stopniu dotknął sektor reklamy internetowej. I choć dynamika wzrostów na poziomie kilkudziesięciu procent rocznie to już w tej chwili historia, Internet nadal pozostaje w ofensywie, osiągając kilkunastoprocentowy wzrost w bardzo trudnym okresie. Biorąc pod uwagę duży potencjał tego rynku - wynikający z dużo niższej penetracji w porównaniu z dojrzałymi gospodarkami europejskimi - oraz stopniową migrację budżetów reklamowych do sieci - która z kolei jest efektem wzrostu liczby użytkowników oraz wysokiej mierzalności kampanii reklamowych online - przyszłość reklamy online zapowiada się dobrze. Ponadto warto zwrócić uwagę na minimalny jeszcze w Polsce udział reklamy video, który powinien zwiększać się wraz z poprawą infrastruktury. Podobna tendencja dotyczyć będzie rozwoju reklamy internetowej w urządzeniach mobilnych. Odpowiednie „zagospodarowanie” tych obszarów powinno pozwolić uzyskiwać dodatkowe przychody w przyszłości, szczególnie, gdy penetracja łącz szerokopasmowych osiągnie już poziom typowy dla dojrzałych gospodarek zachodniej Europy.”

Analizując wydatki na reklamę internetową pod kątem poszczególnych segmentów należy zwrócić uwagę na dynamicznie rosnący udział różnych form reklamy w wyszukiwarkach (SEM). Z segmentu SEM pochodziło 25% tegorocznych przychodów reklamowych online (w I połowie 2008 roku było to 21%). Reklama graficzna (display) pozostaje wciąż najpopularniejszą formą reklamy internetowej – generującą prawie 50% przychodów z działań reklamowych online. W ramach tej kategorii wciąż dominują formy wbudowane w treść strony, których udział wyniósł prawie 70%.

W ramach badania AdEx analizowany jest także udział reklamy efektywnościowej w całkowitych przychodach podmiotów biorących udział w badaniu. W pierwszym półroczu 2009 r. odsetek całkowitych przychodów z reklamy rozliczanej w modelu efektywnościowym (CPA) wyniósł prawie 10%, podczas gdy w 2008 roku było to 7,5%.

Aleksandra Łuczyńska, młodszy menedżer w zespole ds. sektora telekomunikacji, mediów i technologii PricewaterhouseCoopers: „Trendy z rozwiniętych rynków - takich jak Wielka Brytania – pokazują, że w Polsce możemy spodziewać się wciąż znaczących wzrostów w obszarze działań reklamowych w wyszukiwarkach. Dane IAB dotyczące wyników badania AdEx w Wielkiej Brytanii dla pierwszego półrocza 2009 r. mówią już o 63% udziale reklamy SEM, podczas gdy w 2005 r. wynosił on nieco ponad 52%. Z kolei w Stanach Zjednoczonych udział reklamy w wyszukiwarkach stanowi 45% łącznych wydatków na reklamę w sieci. Ponadto powszechna tendencja redukcji wydatków reklamowych i zwiększone oczekiwania co do ich efektywności, powodują rosnące zainteresowanie działaniami reklamowymi w modelu efektywnościowym. Także wyniki ostatniego badania AdEx wskazują na coraz większy udział różnych form reklamy efektywnościowej (CPA) w sumie wszystkich wydatków na reklamę online.”

Informacje o badaniu H1 AdEx 2009

Badanie IAB AdEx dotyczące wydatków na reklamę online w Polsce zostało przeprowadzone w Polsce już po raz czwarty. Wyniki badania AdEx to NAJDOKŁADNIEJSZY z dostępnych szacunków poziomu wydatków na reklamę online zarówno w Polsce jak i na świecie Rolą ekspertów PwC przy tym projekcie badawczym jest zbieranie danych od uczestników badania, ich analiza i ostatecznie zaprezentowanie łącznych danych o wydatkach na reklamę online. W badaniu wzięło udział 31 firm – najważniejszych i największych graczy na rynku e-reklamy – zarówno właścicieli powierzchni reklamowych online, jak i firm pośredniczących w sprzedaży tej formy reklamy. W opinii IAB Polska uczestnicy badania reprezentują większą część rynku. W kolejnych falach badania uczestniczą nowe podmioty, które niedawno rozpoczęły działalność na polskim rynku reklamy online.

---

42% firm zamierza zwiększyć wydatki na reklamę online – nowe badanie IAB

Barometr IAB to nowe badanie rynku zainicjowane przez Związek Pracodawców Branży Interaktywnej Interactive Advertising Bureau Polska. Wyniki pierwszej edycji potwierdzają przewidywania IAB dotyczące rozwoju rynku internetowego w Polsce.

Wnioski z pierwszej edycji badania są bardzo obiecujące dla branży reklamy interaktywnej. Co najistotniejsze – widać wyraźne zwiększenie zainteresowania reklamą w internecie kosztem pozostałych kanałów marketingowych, wzrost wydatków reklamowych na internet w najbliższym czasie oraz coraz lepsze postrzeganie tego medium wśród marketerów. Z reklamy w Internecie aktywnie korzystają wszystkie badane branże.

Najciekawsze wnioski z pierwszej edycji badania:

67% ankietowanych firm reklamuje się online (2008 – 66%). Co istotne, jest to drugi wynik, zaraz po czasopismach. Jednocześnie respondenci deklarują wyraźny spadek zainteresowania reklamą prasową – z 77 na 69% w porównaniu roku 2008 i 2009,

ponad 40% firm zamierza zwiększyć wydatki na online w II połowie 2009 roku – najlepszy wynik ze wszystkich mediów. 50% ankietowanych nie zmieni wydatków na online a tylko 7% zmniejszy – mimo, że ogółem 39% zamierza zmniejszyć globalnie wydatki na reklamę,

8% zamierza zwiększyć wydatki w kanale mobile (GSM),

firmy pozytywnie oceniają skuteczność działań w Internecie: najlepiej w takich wymiarach jak efektywność kosztowa, mierzalność efektów oraz elastyczność użycia (odpowiednio 3,4; 3,4 i 3,6 w skali 1-4) – są to najlepsze wyniki wśród wszystkich mediów.

Powyższe wskaźniki odnoszą się do ogółu respondentów, natomiast wśród ankietowanych aktywnie wykorzystujących Internet w swojej strategii komunikacji reklamowej są jeszcze lepsze.

Celem badania, które Związek chce przeprowadzać cyklicznie, jest określenie częstotliwości wykorzystywania różnych rodzajów mediów w reklamie oraz ich ocena ze względu na zasięg, skuteczność, efektywność i inne aspekty, zbadania struktury wydatków na poszczególne media reklamowe, porównanie dynamiki i wydatków reklamowych na poszczególne media w pierwszym półroczu danych lat oraz plany struktury wydatkowej na poszczególne media reklamowe na najbliższe sześć miesięcy. Co ważne, Barometr IAB, dotyczący roku 2008 i 2009 potwierdza wyniki dwóch innych badań realizowanych dotychczas przez IAB Polska – AdEx i CreativeEx – i jest kolejnym krokiem Związku służącym pogłębianiu wiedzy o polskim rynku reklamy.

„Postanowiliśmy pójść krok dalej i tym razem o rynkowe trendy zapytaliśmy marketerów, czyli ludzi, którzy są odpowiedzialni za przygotowanie i dystrybucję budżetów w firmach korzystających z usług firm stowarzyszonych w IAB. Wierzymy, że jest to wiedza, która pozwoli wszystkim podmiotom obecnym na rynku na bardziej efektywną współpracę” – komentuje Jarosław Sobolewski, dyrektor generalny IAB Polska.