Home  |  Aktualności  |  e-Komunikacja  |  WWW  |  Bezpieczeństwo  |  Linux  |  Programy  |  GSM/UMTS  |  Rozrywka

E

Terminy informatyczne litera E

e-Administracjapatrz eGovernment (zmiana w słowniku - przepraszamy)
  
e-biznes[ang. e-business od electronic business] ekon., infor. organizacja zasadniczych procesów związanych z działalnością przedsiębiorstwa z wykorzystaniem Internetu, m.in. zawieranie kontraktów, kontakty z kontrahentami, reklama; także ogół działalności prowadzonej w związku z rozwojem i zastosowaniem Internetu.
  
e-commercepatrz E-handel
  
  
  
e-handel[ang. e-commerce] systemy elektronicznej sprzedaży przez Internet, ze szczególnym uwzględnieniem WWW. Najczęściej spotykaną formą e-commerce są sklepy internetowe, w których klienci mogą wygodnie wyszukiwać, oglądać i kupować artykuły posługując się wirtualnym koszykiem i dokonując zapłaty kartą kredytową
  
e-Learninginformatyczny system wspomagający zarządzanie nauczaniem; wykorzystuje techniki szkolenia przez Internet, które mogą być dostępne dla każdego użytkownika, o każdej porze i w każdym miejscu. Dzięki wykorzystaniu architektury internetowej szkolenia w tym modelu są efektywne, konfigurowalne, zintegrowane i rozszerzalne. E-learning realizuje standardowe funkcje systemów wspomagających nauczanie - zarządzanie treścią, przygotowywanie, udostępnianie i monitorowanie procesu nauki - jednocześnie oferując innowacyjne podejście do przebiegu nauczania i administrowania.
  
e-mailpatrz poczta elektroniczna
  
e-tailer(retailer + e-commerce) detalista prowadzący transakcje w internecie
  
e-zine[ang. electronic magazine] prasa ukazująca się jedynie w wersji elektronicznej w Internecie i nie mająca swojej wersji w druku (papierowej), często dystrybuowana do czytelników poprzez e-mail
  
eContentProgram będący częścią inicjatywy eEurope 2002 - An Information Society for All, jego celem jest popieranie i stymulowanie korzystania z zasobów cyfrowych oraz promowanie różnorodności językowej i kulturowej w sieci, inicjatywa ta skupia się na polepszeniu jakości informacji w sieci Internet oraz rozpowszechnianiu tych treści w wielokulturowym i wielojęzycznym środowisku
  
EDI[ang. Electronic Data Interchange] czyli elektroniczna wymiana danych (dokumentów). Służy do wymiany standaryzowanych dokumentów handlowych w formie elektronicznej, coraz częściej przez wykorzystanie sieci Internet, między partnerami biznesowymi.
  
edukacja informacyjnaedukacja z zakresu wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych
  
edukacja ustawiczna[ang. permanent education] stałe odnawianie i doskonalenie kwalifikacji ogólnych i zawodowych; współczesny model edukacji zgodnie, z którym kształcenie nie ogranicza się do okresu nauki w szkole, lecz trwa, w różnych formach, przez całe życie człowieka; [ang, lifelong learning] - 3L - tłumaczone jako "kształcenie przez całe życie", oznacza doskonalenie zawodowe, przekwalifikowanie i reedukację; [ang. continuing education] - obejmuje edukację dorosłych łącznie z doskonaleniem zawodowym
  
EEJ-net[ang. European Extra-Judicial Network] system, którego celem jest rozstrzyganie sporów w ich wczesnej fazie bez ingerencji systemu sądowego
  
eEuropeeEurope 2002 - An Information Society for All - [eEurope 2002 - Społeczeństwo Informacyjne dla Wszystkich] - inicjatywa Komisji Europejskiej i państw członkowskich której celem jest modernizacja i umocnienie europejskiej gospodarki informacyjnej w krajach Unii Europejskiej
  
eEurope+inicjatywa krajów kandydujących do Unii Europejskiej, wzorowana na eEurope, mająca na celu rzeczywistą integrację ze strukturami unijnymi i rozwój gospodarczy państw kandydujących
  
ekstranetto dwie (lub więcej) sieci korporacyjne wykorzystujące technologie internetową, połączone w taki sposób, by możliwa była efektywna współpraca między nimi
  
elektroniczne instrumenty płatniczeinstrumenty pieniądza elektronicznego oraz inne instrumenty umożliwiające ich posiadaczowi dostęp do środków pieniężnych na odległość oraz dokonywanie operacji przy użyciu elektronicznych nośników informacji
  
Ended (Zakończony)Po zaakceptowaniu do programu, administrator programu ma możliwość zakończenia z Tobą współpracy. Linki przestaną działać, ale otrzymasz wszelkie wynagrodzenia jakie wygenerowałeś będąc „zaakceptowanym”.
  
ERP[ang. Enterprise Resource Planning] zintegrowane informatyczne systemy zarządzania zasobami firmy. Służą do przekazywania aktualnego obrazu całego przedsiębiorstwa kadrze zarządzającej
  
ERTICOznana w Europie organizacja międzynarodowa, z siedzibą w Brukseli, zajmująca się od wielu lat promowaniem rozwoju telematyki, szczególnie w Europie, skupiająca przedstawicieli z około 80 organizacji i instytucji z całej Europy
  
EURES[ang. European Employment Services] Europejskie Służby Zatrudnienia, sieć, której celem jest pośrednictwo zawodowe w państwach Unii Europejskiej
  
ExploitProgram wykorzystujący niezabezpieczoną lukę w oprogramowaniu do wyrządzania szkód na komputerze ofiary