Home  |  Aktualności  |  e-Komunikacja  |  WWW  |  Bezpieczeństwo  |  Linux  |  Programy  |  GSM/UMTS  |  Rozrywka

I

Terminy informatyczne litera I

 

ICONS IST-2001-32429[ang. Inteligent Content Management System] system informatyczny wspomagania zarządzania wiedzą. Celem projektu jest opracowanie podstaw zarządzania wiedzą i zawartością multimedialną, na której będą osadzone konkretne aplikacje szeroko rozumianego zarządzania wiedzą.
  
ICQ[ang. I seek you] usługa umożliwiająca wykrycie osoby zainteresowanej prowadzeniem prowadzenia korespondencji w trakcie jej połączenia w sieci
  
ICT[ang. Information and Communication Technologies] technologie informacyjne i komunikacyjne
  
IDA[ang. Interchange of Data between Administrations] program stworzenia ogólnoeuropejskiej sieci telematycznej dla administracji. Celem programu jest udoskonalenie połączeń elektronicznych pomiędzy krajami Unii. Ma on umożliwić obywatelom korzystanie w sposób bardziej kompleksowy z wszelkich usług typu e-Government
  
Imp(ression) (Odsłona)Każde załadowanie banera na stronie.
  
incubator[pol. inkubator] tak w języku new economy określa się pomieszczenia biurowe, w których rozwija się nowo powstałe przedsiębiorstwo, wzmocnione infrastrukturą oraz wsparciem doradczym i kapitałowym
  
Individual Site Report(Raport pojedynczy Wydawców) Dzienny raport analizujący każdego Wydawcę oddzielnie.
  
infomatypatrz kiosk informacyjny
  
infomediarpośrednik online między sprzedającym a klientem, który zbiera dane o kliencie i próbuje uzyskać dla niego korzystne warunki transakcji
  
informacjaInformacja to każdy czynnik, dzięki któremu ludzie lub urządzenia automatyczne mogą bardziej sprawnie, celowo działać; to materialny lub niematerialny obszar, który redukuje niepewność dotyczącą stanu lub wydarzenia; to dane poddane obróbce w celu wykorzystania ich do podejmowania decyzji
  
informacje personalneWszelkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub identyfikowalnej osoby. Takie informacje mogą obejmować nazwisko, kraj, adres pocztowy, adres e-mail, numer karty kredytowej, numer NIP, numer PESEL, adres IP lub jakikolwiek unikatowy identyfikator przypisany do informacji personalnych w innym systemie. Nazywane także danymi osobowymi.
  
information architekt[pol. architekt informacji] zajmuje się właściwym przedstawieniem danych na stronach internetowych
  
information fatigue syndrom(IFS) syndrom zmęczenia nadmiarem informacji
  
informatyka[ang. computer science, informatics] obejmuje: 1) dyscyplinę naukową i gałąź wiedzy, dotyczące przetwarzania informacji przy użyciu środków technicznych (komputerów), 2) dziedzinę działalności gospodarczej związaną z produkcją komputerów i ich oprogramowania, budową systemów informatycznych i ich zastosowaniami w gospodarce. W perspektywie informatyka obejmować będzie sterowanie procesami technologicznymi, transportowymi etc.
  
informatyzacjazastosowanie systemów informatycznych do sterowania procesami gospodarczymi i wspomagania zarządzania urzędem/przedsiębiorstwem
  
infotisementrodzaj tekstu reklamowego rozsyłanego za pomocą e-maila
  
infrastruktura kryptografii (klucz pub.)[ang.public-key infrastructure, PKI] Ogólnie przepisy, zasady, standardy i oprogramowanie dotyczące certyfikatów oraz kluczy publicznych i prywatnych.
  
infrastruktura telekomunikacyjnapodstawowe urządzenia i instytucje, niezbędne do świadczenia usług w zakresie telekomunikacji
  
intangible assetsniematerialne wartości przedsiębiorstwa, m. in. patenty, znaki towarowe, powiązania z klientami
  
inteligent agentpatrz agent internetowy
  
inteligentna analiza danych[ang. Business Intelligence, BI] Polega na wykonywaniu szczegółowych i wielowymiarowych analiz danych z systemów do wspomagania zarządzania oraz na sporządzaniu raportów. Systemy zaliczane do klasy BI, to oprogramowanie analityczne, pozwalające dyrektorom finansowym, specjalistom od produkcji, sprzedaży, marketingu oraz zarządom, lepiej zarządzać swoją firmą, czy urzędem
  
inteligentne kartypatrz karta mikroprocesorowa
  
Internauta użytkownikosoba, która w okresie ostatnich 30 dni dokonała przynajmniej jednej odsłony w Internecie.
  
Internet[ang. Transfer Control Protocol/Internet Protocol] informatyczna globalna sieć komputerowa oparta na protokole komunikacyjnym TCP/IP - największa sieć komputerowa na świecie, złożona z tysięcy mniejszych sieci, łączy ośrodki akademickie, instytucje edukacyjne i rządowe, laboratoria badawcze, organizacje, itp.
  
Internet banking WWWbankowość elektroniczna realizowana na platformie WWW (tzn. interface klienta wyświetla się w przeglądarce internetowej)
  
internet business solution(IBS) internetowe rozwiązania dla biznesu; tak określa się firmę, która poprzez Internet oferuje innym firmom własne usługi, np. prowadzenie księgowości czy rozliczanie płac
  
Internet Service Providerpatrz dostawca usług internetowych
  
internet-speedokreślenie tempa pracy, porównywane do prędkości światła. W Polsce raczej ironicznie.
  
intranet[ang. intranet] wewnętrzna, wydzielona sieć przedsiębiorstwa oparta na rozwiązaniach stosowanych w Internecie: tych samych standardach, protokołach i programach
  
Intranet gospodarczyto wydzielony z publicznej sieci Internet system (sieci handlowe) służący do prowadzenie handlu elektronicznego między firmami (segment e-commerce - business-to-business)
  
IP[ang. Internet Protocol] protokół komunikacyjny, na którym opiera się wymiana danych w sieci Internet.
  
IPSec (Internet Protocol Security) Protokół IPSec zapewnia bezpieczeństwo przesyłania ważnych informacji za pośrednictwem niechronionych sieci, takich jak Internet. Protokół IPSec działa na warstwie sieciowej, chroniąc i uwierzytelniając pakiety IP krążące między zaangażowanymi urządzeniami.
  
IPv6Protokół kolejnej generacji, którego jedna z podstawowych cech jest zwiększona do 128-bitów przestrzeń adresowa. Oferuje także zwiększone bezpieczeństwo się w sieci
  
IRC[ang. Internet Relay Chat] czat w internecie prowadzony w czasie rzeczywistym
  
ISA[ang. Intelligent Speed Adaptation] inteligentny ogranicznik prędkości; system informujący kierowcę o przekroczeniu prędkości dopuszczalnej na danym obszarze, doradzający mu ograniczenie prędkość, a nawet posiadający możliwość aktywnego wpływać na prędkość pojazdu
  
ISDN[ang. Integrated Services Digital Network] Technologia szybkich sieci, cyfrowych sieci telefonicznych. Sieć Cyfrowa z Integracją Usług; zintegrowana telekomunikacyjna sieć cyfrowa, w której wykorzystuje się te same centrale i łącza do świadczenia różnych usług telekomunikacyjnych; może współpracować z innymi sieciami użytku publicznego
  
ISO[ang. The International Organization for Standardization] Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna; założona w 1947 r., z siedzibą w Genewie; skupia krajowe organizacje normalizacyjne (w tym Polski Komitet Normalizacyjny); zajmuje się opracowywaniem norm międzynarodowych ISO; ułatwia międzynarodową wymianę dóbr i usług oraz współpracę naukową, techniczną, ekonomiczną
  
IT[ang. Information Technology] technologie informacyjne
  
ITS[ang. Inteligent Transport Systems] Inteligentne Systemy Transportowe; systemy wspomagające transport poprzez liczne zastosowanie zaawansowanych technologii informacyjnych i komunikacyjnych celem podniesienia jego efektywności; technologie te służą najczęściej do zdalnego zbierania, przetwarzania, przechowywania i przesyłania danych głównie poprzez urządzenia zainstalowane w pojazdach lub w otoczeniu drogi